Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Elke offerte is 30 dagen geldig vanaf de datum van verzending. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Offertes worden vrijblijvend opgemaakt en zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van materialen en diensten. Indien voormelde waarden substantiële wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van PRco, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen, tenzij een vaste prijs werd overeengekomen. De klant heeft het recht om binnen de acht kalenderdagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht,  de overeenkomst aangetekend op te zeggen.

2. De factuur dient betaald te worden binnen de veertien kalenderdagen na factuurdatum. Betaling van de voorschotfactuur geldt als aanvaarding van deze algemene voorwaarden. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 10% verhoogd worden met een minimum van 125,00 €.

3. De planning van levering en uitvoering kan slechts geschieden na betaling van het desgevallend overeengekomen voorschot en na ondertekening en terugzending van alle tot de aannemingsopdracht dienstige stukken. Bij niet-betaling van een voorschot of tussentijdse factuur, is de aannemer gerechtigd de uitvoering van de werken op te schorten, zonder dat dit aanleiding kan geven tot vergoeding van een welke schade (bv. omwille van vertraging).

Indien een voorschot wordt overeengekomen, kan de klant dit pas aanrekenen op de laatste betalingsschijf die hij aan de aannemer dient te voldoen. Meerwerken worden pas uitgevoerd na bevestiging van de opdracht door de klant en als de (eenheids)prijs is overeengekomen.

4. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen dragen wij geen enkele aansprakelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant die PRco hiervoor zal vrijwaren.

5. De klant dient er zorg voor te dragen dat vóór de aanvang van de werken de werf vlot bereikbaar en vrij is. De werf dient door de klant in het voordeel van de aannemer gratis voorzien te worden van water en elektriciteit.

6. Alle geleverde materialen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van volledige betaling. De klant draagt vanaf de levering op de werf het risico voor schade aan en vervreemding van deze goederen. De klant staat tevens in voor schade aan en vervreemding van ons materiaal dat zich op de werf bevindt.

7. Betwistingen over leveringen, uitvoeringen of facturatie dienen schriftelijk gemeld te worden binnen de acht dagen na levering, uitvoering en/of facturatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na voornoemde periode. Het contract kan op die basis niet meer ontbonden worden. Op de verwerkte materialen en producten gelden de garanties van de fabrikanten/leverancier. De garanties van de aannemer dragen op dat punt niet verder dan die van de fabrikant/leverancier in kwestie.

Verborgen gebreken die niet onder het specifieke aansprakelijkheidsregime van artikel 1792 BW vallen, dienen binnen de maand na de ontdekking ervan doch uiterlijk binnen het jaar na voorlopige oplevering te worden ingeroepen.

Indien dergelijke verborgen gebreken worden vastgesteld, garandeert PRco het gratis ter beschikking stellen van materiaal om het gebrek te verhelpen, of tot de betaling van een vergoeding die overeenkomt met de waarde van de gebrekkige materialen. Werkuren en verplaatsingskosten vallen echter niet onder die garantie en kunnen dus alsnog worden aangerekend.

Enige aansprakelijkheid van de aannemer voor eventuele immateriële gevolgschade zoals gebruiksderving, verlies aan inkomsten enz. wordt expliciet uitgesloten.

8. De ingebruikname van het gebouw en/of uitgevoerd werk wordt beschouwd als onherroepelijke definitieve goedkeuring van de bouw en/of uitgevoerd werk en de aanvaarding ervan in zijn totaliteit. In alle andere gevallen geldt de voorlopige oplevering als goedkeuring en aanvaarding van de werken en het aanvangspunt is van de waarborgtermijn.

9. Indien de klant de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering kan worden aan gegeven, dan dient de klant een schadevergoeding van 15 % van het totaalbedrag der aanneming te betalen. Indien artikel 1794 BW door de klant zou worden ingeroepen, wordt de post van al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen, bepaald op 10% van de afgezegde werken. De werken die reeds uitgevoerd werden en/of de materialen die reeds besteld werden met het oog op de uit te voeren werken, moeten integraal en volgens hun werkelijke kost vergoed worden.

10. In geval van klacht of betwisting zijn enkel de rechtbanken en het vredegerecht van het gerechtelijk kanton van de maatschappelijke zetel van PRco bevoegd.

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.